Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

DYM
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce.
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromSandria Sandria viaoceanstrat oceanstrat
DYM
Kobiety więdną od słów bez pokrycia. 
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromrol rol viaspaceships spaceships
DYM
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim

February 04 2015

DYM
2759 35b0
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite
7178 7ffd
9847 5101 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaharmony harmony
7782 517b 500
Reposted fromronanlunch ronanlunch viaharmony harmony
9405 6146 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaharmony harmony
DYM
4851 a679
Reposted fromdusz dusz viaharmony harmony
0710 934e
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaharmony harmony
DYM
0058 9f74
Reposted frommotylkowa motylkowa viaharmony harmony
DYM
1194 9a96 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaharmony harmony
DYM

Micro-photography of individual snowflakes by Alexey Kljatov

DYM
5428 5577
Reposted frompesy pesy viaharmony harmony
DYM
Reposted fromsuperfly superfly viaharmony harmony
5888 bac9 500

pureblyss:

simply-divine-creation:

Our City House

I just can’t even handle this cuteness

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaharmony harmony
DYM
2846 dd80
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaharmony harmony
9633 d944
Reposted fromerial erial viaharmony harmony
DYM
7321 a991
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaharmony harmony
DYM
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl