Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2015

6709 edce
Reposted fromdeviate deviate viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
DYM
"Przeprowadźmy mały sprawdzian wytrzymałości duszy na ból. Pozwól mi się przekonać, jak wiele cierpienia potrafisz znieść."

Katarzyna Nosowska
— Katarzyna Nosowska
DYM
6204 135c
DYM
7105 1d1b
DYM
3241 b808 500
Reposted fromgazda gazda viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
DYM
DYM
7532 2ea9 500
DYM

December 21 2014

DYM
- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.
- Nie - odpowiedział mu Woland.
- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?
— M.Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszarakoszula szarakoszula
DYM
0148 4733 500
DYM
8186 d3be 500
Reposted fromhormeza hormeza viaBeyondReality BeyondReality
DYM
DYM
0395 e2e9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunknown6 unknown6
DYM
Play fullscreen
Reposted fromelskede elskede
DYM
9463 5334
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachyba chyba
DYM
DYM
0049 05df
DYM
DYM
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viachyba chyba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl